СТАНИ ЧЛЕН

III. ЧЛЕНСТВО

 

Членове

 

Чл.7. (1) Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо и физическо лице, което извършва, подпомага, или е съпричастно към проблемите на дейността от отрасълХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, споделя целите на Сдружението и приема неговия устав.

(2) Членовете на Сдружението запазват своята икономическа, юридическа и организационна самостоятелност.

(3) В Сдружението не могат да членуват политически партии и движения, коалиции, както и религиозни и синдикални организации.

 

Чл. 8. (1) Членовете са редовни, асоциирани и почетни.

​(2) .Редовен член на сдружението могат да бъдат а.Учредителите на сдружението. б. Всяко юридическо лице, което е регистрирано по законния ред да извършва стопанска дейност в областта на хотелиерството и/или ресторантьорството. в. Всяко физическо лице, което е регистрирано по законния ред да извършва стопанска дейност в областта на хотелиерството и/или ресторантьорството ​

(3) Асоцииран член може да бъде всяко юридическо лице, регистрирано по законния ред, с предмет на дейност производство, внос и/или търговия с продукти и/или услуги и обучение, касаещи хотелиерството и ресторантьорството, а също и физическо лице, заемащо

ръководна длъжност в предприятие, осъществяващо стопанска дейност в областта на хотелиерството и/или ресторантьорството.

(4) Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически лица, с особен принос за постиженията на Сдружението и в развитието на отрасъл ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТОРСТВО – представители на стопански субекти, сдружения, фондации, културни дейци и общественици.

 

Чл.9. (1) Лицата по чл. 8, ал. ал. 2 и 3 се приемат за членове на Сдружението, въз основа на попънен формуляр по образец и отправена молба до Управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема устава на Сдружението.

(2) Управителният съвет разглежда молбата на първото заседание след постъпването й и приема решение по нея с явно гласуване и обикновено мнозинство. Решението на Управителния съвет се съобщава на кандидата за член, като отказът за приемане задължително се мотивира.

(3) Лицата по чл. 8, ал. 4 стават почетни членове на Сдружението по инициатива на Управителния съвет и с тяхно съгласие.

 

Информацията необходима за кандидатстване е:
1. Молба
2. Актуално състояние
3. Решение на фирмата
4. Копие на удостоверение за категоризация
5. Платен членски внос